Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.maszynohurt.pl

Sklep internetowy działający pod adresem www.maszynohurt.pl prowadzony jest przez firmę MASZYNOHURT SP.Z.O.O wpisaną pod numerem NIP 5030082620, nr REGON382224427 , z siedzibą w Sitno 67, 87-645 Zbójno zwanym “Sprzedającym”.

§ 1
Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
3. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Przedmiot transakcji – towary wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna.
Gdyby jednak niektóre z zamówionych towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
5. Towar – rzeczy których dotyczy umowa sprzedaży, prezentowane w sklepie internetowym.
6. Umowa – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
7. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.maszynohurt.pl, za pośrednictwem, którego Kupujący może kupić towar.
8. Strona – Sprzedający i Kupujący
9. Strona internetowa – strona internetowa sklepu znajdująca się pod adresem www.maszynohurt.pl
10. Zamówienie – dobrowolne oświadczenie woli Kupującego określające jednoznacznie rodzaj i ilość towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego.

§ 2
Zasady ogólne

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
3. Na stronie internetowej umieszczone są wizualizacje produktów, które mogą nieznacznie różnić się od tych w rzeczywistości.
4. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 3
Składanie zamówień

1. Kupujący składa zamówienie drogą e-mail, telefonicznie lub za pośrednictwem strony internetowej www.maszynohurt.pl
2. Kupujący zobowiązany jest przed złożeniem zamówienia zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
3. Złożenie przez Kupującego zamówienia oznacza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptację jego treści.
4. Sprzedający uprawniony jest do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu.
5. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia. Wycofanie nie dotyczy zamówionego towaru przyjętego do realizacji.
8. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu internetowego.
9. Warunkiem realizacji złożonego zamówienia przez stronę internetową lub drogą e-mail jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, w szczególności podanie adresu, na który towar ma być wysłany, numeru telefonu oraz adresu e-mail umożliwiających przesłanie potwierdzenia złożenia zamówienia oraz wyrażenie zgody na posłużenie się wskazanym adresem, numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej.
10. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia.
11. Klient akceptuje ostatecznie złożone drogą internetową zamówienie w momencie jego końcowego potwierdzenia opcją “potwierdź: zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
12. Przyjęte zamówienie zostaje automatycznie potwierdzone za pomocą zwrotnego e-maila wysłanego na adres podany w złożonym zamówieniu. Aby zamówienie zostało przyjęte do realizacji Kupujący musi je potwierdzić klikając w link znajdujący się w otrzymanym mailu. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.
13. Sprzedający w każdym przypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość, co do rzetelności takiego zamówienia.
14. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia rozpoczyna się:

 1. w przypadku płatności przelewem – w najbliższy dzień pracujący po dniu, w którym wpłynęła wpłata na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia.
 2. w przypadku wyborem opcji „za pobraniem” w najbliższy dzień pracujący bezpośrednio po dniu, w którym dokonano złożenia zamówienia.

§ 4
Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową.
2. Towar dostarczany jest za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie Sprzedającego.
3. Maksymalny czas realizacji zamówienia (od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do wysłania przesyłki do Kupującego) wynosi 7 dni roboczych.
4. Zamówienia nietypowe realizowane są do 28 dni każdorazowo po wcześniejszym ustaleniu ceny.
5. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem określonym w pkt.3. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przedpłata/przelew” do czasu podanego należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu internetowego (zwykle 1-2 dni robocze).
6. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, które mają zostać dostarczone w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sprzedającego ostatniego elementu danego zamówienia, chyba, że strony postanowią inaczej.
7. Kupujący obciążany jest kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w kosztach wysyłki. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z cennikiem kosztów wysyłki w każdej chwili
8. Sprzedający może w ramach promocji zawiesić pobieranie opłat za wysyłkę, umieszczając stosowną informację na stronach www.maszynohurt.pl

§ 5
Płatności

1. Do transakcji dołączony jest paragon fiskalny lub faktura VAT. Na życzenie Kupującego po przekazaniu Sprzedającemu niezbędnych danych Sprzedający wystawi fakturę VAT.
2. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty za towar zamówiony w sklepie internetowym, w tym za koszty dostawy. Płatność musi nastąpić nie później niż w terminie 15 dni od dnia zawarcia umowy, (nie dotyczy, gdy płatność następuje przy odbiorze – opcja za pobraniem). W przypadku braku wpłaty we wskazanym terminie zamówienie zostaje anulowane.
3. W sklepie internetowym możliwe są następujące formy płatności:

 1. Płatność przy odbiorze przesyłki (opcja za pobraniem)
 2. Wpłata na konto bankowe o numerze 32 1050 1979 1000 0090 8201 0498 prowadzone przez bank ING Bank Polski (opcja przedpłata/przelew)
 3. Przelew online PayU.

4. Sprzedający w uzasadnionych przypadkach może uzależnić realizację zamówienia od dokonania przedpłaty na konto bankowe Sprzedającego.

§ 6
Odbiór towaru

1. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół reklamacyjny oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko Kupującego, nr zamówienia oraz opisać przedmiot reklamacji.
2. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

§ 7
Odstąpienie od umowy

1. Wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w dniu dostarczenia Konsumentowi towaru, a w przypadku towarów wysyłanych partiami w dniu dostarczenia ostatniego zamówionego towaru.
3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. Oświadczenie można złożyć za pomocą gotowego formularzu lub sformułować oświadczenie samodzielnie, które powinno zawierać listę zwracanych towarów, datę odbioru towaru, imię, nazwisko, adres Konsumenta, datę wystawienia oświadczenia oraz numer rachunku bankowego Konsumenta w przypadku zgody na taką formę zwrotu płatności.
4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
5. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi e-mail z potwierdzeniem otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną.
6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
7. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje obowiązywać.
8. Konsument ma obowiązek zwrócić towary Sprzedającemu nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towarów przed jego upływem.
9. Zwracane towary wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej oraz dowodem potwierdzającym, że Konsument nabył towar u Sprzedającego (np. paragon, faktura) należy zwrócić na adres Sprzedającego.
10. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z zastrzeżeniem pkt. 12 niniejszego paragrafu). W przypadku, gdy towar nie zostanie zwrócony przed upływem tego terminu, zwrot płatności nastąpi niezwłocznie po jego otrzymaniu i dokonaniu sprawdzenia zwracanego towaru.
11. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
12. Jeżeli Konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
13. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba, że Sprzedający zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
14. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
15. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba, że Sprzedający nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy.
16. W ciągu trzech dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 14 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Faktura korygująca zostanie wysłana do Konsumenta listem bądź drogą e-mail. Konsument powinien potwierdzić otrzymanie Faktury korygującej.
17. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 2. Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 3. Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 4. Umowy, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 8
Procedura reklamacji

1. Towary posiadają gwarancję producenta, obowiązującą na terenie Polski.
2. Warunkiem zachowania gwarancji jest stosowanie się do Warunków Gwarancji.
3. W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań Sprzedającego wraz z dowodem potwierdzającym zakup (np. paragon, faktura) należy odesłać na koszt Kupującego na adres siedziby firmy.
4. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego i będą one stosowane również przy rozpatrywaniu reklamacji.

5. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi jest wyłączona.

6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych od daty doręczenia towaru do Sprzedawcy i przed upływem tego terminu Kupujący zostanie poinformowany o stanowisku Sprzedawcy.
7. Koszt dostaw do serwisu i z serwisu do Uprawnionego z gwarancji (w obie strony) ponosi Uprawniony z gwarancji
8. Do zachowania terminu gwarancji wystarczy wysłanie zawiadomienia przed upływem terminu gwarancji na piśmie lub drogą e-mail.
9. Kupujący może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres kontakt@maszynohurt.com W zgłoszeniu reklamacyjnym Kupujący powinien opisać zaistniały problem. Sprzedający niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni reklamacje rozpatrzy, a Kupujący otrzyma w tej sprawie odpowiedź.

§ 9
Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu jest MASZYNOHURT SP.Z.O.O z siedzibą w Sitno 67, 87-645 Zbójno.

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, Klient może skontaktować się z nami, pisząc na adres kontakt@maszynohurt.com

3. Podanie danych osobowych przez Użytkowników Serwisu jest dobrowolne. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą na potrzeby związane z rejestracją w Sklepie, oraz w przypadku udzielenia stosownej zgody, do marketingu naszych produktów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter. W przypadku zakupu towarów, dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji umowy kupna-sprzedaży naszych produktów, jak też ich wysyłki. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy kupna-sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie rejestracji Klienta w sklepie on-line,marketingu produktów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter jest udzielona zgoda, natomiast w przypadku zakupu towarów przetwarzanie danych jest konieczne w celu realizacji umowy.

5. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Klienta zgody lub maksymalnie do 5 lat od momentu zrealizowania zamówienia.

6. Dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, prawnym oraz realizującym dla nas działania marketingowe, jak również realizujących dostawę towaru.

7. Każdy Klient ma prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych.

8. W oparciu o dane osobowe Klientów, nie będziemy podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

9. Użytkownik ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.

10. MASZYNOHURT SP.Z.O.O wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu, w tym podstrony „Sklep online” i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.

11. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu, w tym podstrony „Sklep online” przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie stron Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu Użytkowników w ramach Serwisu.

12. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. Zgodna może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.

13. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu, w tym z podstrony „Sklep online” będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu, w tym podstrony „Sklep online”.

§ 10
Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

 • Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
 • Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
 • Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych

§ 11
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.

2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy maszynohurt.pl a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

5. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.maszynohurt.pl, odnoszące się do towarów prezentowanych w Sklepie internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 459 z późn. zm.)

6. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin” pod adresem https://maszynohurt.com/ w siedzibie firmy. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

7. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz.459 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2017 r., poz. 683).

9. Załącznikami do Regulaminu są: Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Koszyk
Scroll to Top